Bibliotekarz 1/2023
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2023
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2023 r. rozpoczynamy tekstem Nie korzystam z publikacji, ja czytam tylko zwykłe książki. Wyniki pilotażu badania wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych dr Magdaleny Paul z Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka przedstawia wyniki prac prowadzonych w latach 2021/2022 przez zespół do spraw badania wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych, powołanego przez SBP w ramach projektu AFB. W 2022 r. członkowie zespołu,  we współpracy z wytypowanymi bibliotekami publicznymi, przeprowadzili pilotaż ilościowy z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, zweryfikowanego po pilotażu jakościowym, przeprowadzonym
w pierwszym etapie badań. W drugim etapie prac uzyskali łącznie 9319 ankiet, które zostaną poddane analizie i będą podstawą do sformułowania wniosków. Kolejny artykuł Literatura pogranicza – wyzwaniem dla bibliografa i inspiracja dla bibliotekarza. Na przykładzie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego Kamili Wilk i Anny Gałkowskiej z Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze poświęcony jest omówieniu działalności regionalnej. Autorki przedstawiają budowany od dziesięcioleci księgozbiór regionalny, współpracę z regionalnymi literatami oraz artystami, a także lokalnymi muzeami, archiwami i bibliotekami. Współpraca ta wpływa na rozwój powstałej w 2005 r. Jeleniogórskiej Biblioteki Cyfrowej,
a także promuje Książnicę w regionie oraz na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. W dziale „Artykuły” zamieszczamy tekst Bożeny Lech-Jabłońskiej Rola Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej w rozwoju systemu bibliografii w Polsce. Zawiera on historię prac prowadzonych w bibliotekach publicznych nad tworzeniem bibliografii regionalnych. Podkreśla rolę Zespołu oraz osób zaangażowanych w jego działalność, podejmujących licznie inicjatywy, głównie o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym. Autorka, wieloletnia aktywna członkini Zespołu, prezentuje jego dorobek, w którym na szczególną uwagę zasługuje współpraca z Biblioteką Narodową i wojewódzkimi bibliotekami publicznymi. Ostatni artykuł Biblioteka – miejscem spotkania i pojednania autorstwa Lilianny Nalewajskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawia dzieje i działalność Państwowej Biblioteki Naukowej, wcześniej Wojewódzkiej Biblioteki Naukowej w Libercu. Autorka prezentuje bibliotekę i jej aktywności poprzez ukazanie nowego gmachu biblioteki, który sąsiaduje z Centrum Kultury Żydowskiej, tworząc ośrodek informacji i kultury miasta i regionu.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy tekst Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu Biblioteka otwarta. 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Autorka omawia historię biblioteki, sylwetki bibliotekarzy z pasją tworzących placówkę, otwartą przestrzeń dla czytelników i ludzi kultury. W czasie uroczystości jubileuszowej 3 listopada zaprezentowano film i publikację pt. „Biblioteka otwarta” nawiązujący do dorobku zarówno biblioteki, jak i związanych z nią osób. Kolejny tekst IV Festiwal Książki „Między pokoleniami” w Przemyskiej Bibliotece Publicznej Moniki Maziarz prezentuje przebieg kolejnego projektu biblioteki, adresowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkania autorskie, wydarzenia edukacyjne, warsztaty plastyczne i muzyczne tworzą bogaty program projektu przemyskiej biblioteki. W dziale „Wspomnienia” zamieszczamy artykuł Emilii Czerniejewskiej z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przybliżający postać dr. Jana Pasierskiego, pracownika Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Rolniczej. Poznajemy sylwetkę człowieka o olbrzymim bagażu tragicznych doświadczeń, które odcisnęły piętno na jego życiu osobistym i zawodowym. We wspomnieniu poznajemy patriotę, bohatera walki z Niemcami, zaangażowanego w działalność wywiadu Armii Krajowej, prawnika z wykształcenia, erudytę, który pracując w bibliotece uczelnianej zaangażował się aktywnie w działalność bibliotekarską i społeczną w SBP. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy relację z 42. Spotkania Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP Anny Urbaniak z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Autorka omawia program i przebieg kolejnego spotkania bibliografów regionalnych, które odbyło się 19 października 2022 r. w Bibliotece Narodowej. W dziale „O bibliotekach w prasie” Marek Bunia z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie prezentuje aktywność bibliotek publicznych w województwie lubelskim odnotowaną w prasie regionalnej. Styczniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Obsługa specjalnych grup użytkowników (zmiany legislacyjne). Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.