Zagadnienia Informacji Naukowej

ZIN. Zagadnienia Informacji Naukowej

Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne
PL ISSN 0324-8194 / E ISSN 2392-2648

Głównym celem niniejszego czasopisma jest zapewnienie forum dla rozpowszechniania artykułów naukowych i wyników badań z zakresu nauki o informacji (informatologii) oraz innych dyscyplin, w których podejmowane są analizy społecznych i technologicznych aspektów działalności informacyjnej prowadzonej w różnych sferach współczesnego życia społecznego. Czasopismo służyć ma również rozpowszechnianiu krytycznych recenzji i omówień publikacji z tego zakresu oraz problemowych sprawozdań z ważnych konferencji poświęconych współczesnym problemom informacyjnym.
ZIN znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przyznaną liczbą punktów 40.
Czasopismo wpisane jest do indeksu ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.

Zagadnienia Informacji Naukowej można znaleźć na platformie OJS (Open Journal Systems).

Rok wydania
  • od:do:
12PLN 118PLN