Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne przyjmuje teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych wydawnictwach. Przyjmowane są: oryginalne rozprawy i prace badawcze, prace popularne, materiały z konferencji i innych wydarzeń naukowych. Przed akceptacją do wydania publikacje zgłoszone, są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej lub fachowej. Teksty w seriach naukowych są recenzowane. Każda recenzja zawiera wskazanie czy tekst rekomendowany jest do publikacji. O przyjęciu tekstu do publikacji autorzy informowani są w ciągu 4 tygodni od otrzymania go przez Wydawnictwo.
Teksty przyjmowane są na adres e-mail: wydawnictwo@sbp.pl zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.