Zasady recenzowania publikacji

Zasady recenzowania publikacji

Wydawnictwo przyjmuje tylko niepublikowane, oryginalne prace. Zgłoszenie do wydania książki powinno zawierać następujące informacje, niezbędne do wstępnej oceny oraz sporządzenia kalkulacji:

  • Recenzent sporządza recenzje na zlecenie wydawnictwa. W ten sposób ma wpływ na decyzje podejmowane przez wydawnictwo. Może także, w porozumieniu z autorem, wpływać na ostateczny kształt i doskonalenie publikowanej pracy.
  • Publikacje naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z ośrodków akademickich w całej Polsce, a w szczególnych przypadkach zagranicznych, a także spośród specjalistów problematyki w nim poruszanej.
  • Artykuły w czasopismach naukowych recenzowane są zgodnie z zasadami double-blind peer review.
  • Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu itp.) nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.
  • Wszystkie recenzowane prace oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie prac i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).
  • Recenzja powinna mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autora pracy jest uważana za co najmniej niestosowną. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.
  • Recenzent powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac.
  • Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści.
  • Nie powinien oceniać tekstu, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem, o czym powinien powiadomić wydawcę.