Przegląd Biblioteczny 3/2023

O czym przeczytacie w trzecim numerze „Przeglądu Bibliotecznego”?

Miło nam podzielić się z Państwem wspaniałą informacją! W najnowszej ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki z lipca tego roku „Przegląd Biblioteczny” został uhonorowany aż 140 punktami. Jest jednym z najwyżej punktowanych polskich czasopism z zakresu nauk społecznych i nauk humanistycznych w pełni porównywalnym z czasopismami zagranicznymi z naszego obszaru badawczego.

W nowym, trzecim już, numerze „Przeglądu Bibliotecznego” z 2023 roku znajdą Państwo cztery ciekawe artykuły, które z pewnością spotkają się z zainteresowaniem naszych Czytelników.

Ewa Głowacka i Jadwiga Woźniak-Kasperek  (Analiza publikacji bibliologów i informatologów z lat 2018-2021: współpraca, specjalizacja ośrodków, czasopisma) zajęły się bardzo ważnym dla środowiska zagadnieniem miejsca bibliologii i informatologii (BI) we współczesnych realiach umieszczenia ich w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Obecny artykuł stanowi kontynuację (zob.: Głowacka, J. Woźniak-Kasperek: Badania z bibliologii i informatologii w świetle wypowiedzi reprezentantów tej dyscypliny, PB, 2022 nr 4, s. 439-466) wcześniejszych rozważań dotyczących zainteresowań badawczych naukowców utożsamianych z dawną bibliologią i informatologią (BI). Wówczas także podjęły pierwszą próbę opracowania mapy badań bibliologicznych i informatologicznych w nowej rzeczywistości formalnoprawnej. W niniejszym numerze Autorki przedstawiły wyniki kolejnej analizy, dzięki której udało się ustalić specjalizację badawczą poszczególnych jednostek organizacyjnych, w których pracują bibliolodzy i informatolodzy, a także pokazać międzyjednostkową współpracę tych badaczy i przybliżyć źródła, w których zamieszczają swoje publikacje.

Tekst Magdaleny Wójcik (Wykorzystanie techniki tworzenia person w projektowaniu usług bibliotecznych – wstęp do zagadnienia) wypełnia lukę w piśmiennictwie polskim dotyczącym wykorzystania technik projektowania produktów i usług (User Experience Design – UXD) w sposób sprzyjający budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów. Proces projektowania w centrum uwagi sytuuje właśnie przeżycia klienta. Autorka pokazała, że techniki projektowe charakterystyczne dla procesów UXD, np. sortowanie kart, modele zadań, makietowanie, mapy doświadczeń czy tworzenie person, mają charakter uniwersalny i z powodzeniem mogą być stosowane do projektowania usług bibliotecznych, zarówno świadczonych elektronicznie, jak i tradycyjnie.  

Niezwykle ważny i aktualny w obecnej sytuacji społeczno-politycznej jest artykuł Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej i Tomasza Kruszewskiego (Biblioteki w obliczu wojny w Ukrainie – raport z badań dotyczących działalności bibliotek publicznych w Polsce). Autorzy przedstawili w nim aktywności podejmowane przez polskie biblioteki publiczne będące wynikiem agresji rosyjskiej na Ukrainę  oraz przybyciem do Polski uchodźców wojennych. Obejmują one takie czynności jak działania pomocowe, świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych, współpracę z otoczeniem zewnętrznym, czy też integrację społeczności lokalnej z uchodźcami, przeciwdziałanie dezinformacji, i propagowanie wiarygodnych komunikatów. Realizowane przez biblioteki przedsięwzięcia pokazują również ich szybkie reakcje na apele stowarzyszeń bibliotekarskich i wpisują się w procesy zwiększania odporności społecznej w sytuacjach kryzysowych.

Ostatni z artykułów problemowych zamieszonych w numerze trzecim przedstawia prace w zakresie tworzenia bibliografii zawartości tytułów prasowych ukazujących się w latach 1918-1939 (Monika Olczak-Kardas: Bibliografie zawartości czasopism – spisy wydane w latach 1918-1939 [analiza na wybranych przykładach]). Na podstawie analizy 71 spisów obejmujących zawartość 63 tytułów prasowych Autorka ukazała różnorodność przygotowywanych wówczas zestawień (np. zwykłe spisy treści czasopism, duże adnotowane bibliografie wraz z indeksami), wynikającą z odmienności w podejściu do tego typu spisów, ze specyfiki rozpisywanego pisma, doświadczeń autorów w pracach bibliograficznych, a przede wszystkim z braku obowiązujących zasad opisu i norm bibliograficznych.

W tym numerze znajdziecie Państwo również recenzję książki Moniki Wachowicz: Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2023 (Przemysław Krysiński) i, tradycyjnie już, przegląd piśmiennictwa krajowego (autorstwa Barbary Koryś), zagranicznego (przygotowany przez Jacka Wojciechowskiego) oraz informacje o aktualnej działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja PB

  Zobacz numer  

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury