Bibliotekarz 11/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Listopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Rola bibliotek szkół wyższych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej, który przygotowały Joanna Potęga z Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Danuta Szewczyk-Kłos z Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego. Autorki przedstawiają system oceny działalności naukowej w Polsce i proces jego zmiany na przestrzeni minionych lat. Omawiają szczegółowo zmiany wprowadzone do procesu ewaluacji obejmującej lata 2017-2021, podkreślają bardzo ważną rolę, jaką obecnie spełniają biblioteki wyższych uczelni w zakresie zbierania informacji o dorobku naukowym pracowników, pub­likowaniu bibliografii oraz sporządzaniu analiz bibliometrycznych. Artykuł Rola książki i czytelnictwa w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem dr Moniki Kamper-Kubańskiej z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku poświęcony jest wykluczeniu społecznemu i pojęciom z nim związanym. Autorka wskazuje na rolę bibliotek i książki w budowaniu kultury czytelniczej wśród osób wykluczonych społecznie. Zdaniem Autorki kontakt z książką za pośrednictwem bibliotek pomaga zbudować kompetencje czytelnicze, szczególnie ważne z punktu widzenia terapeutycznego. Ostatnim tekstem w dziale „Artykuły” jest tekst dr hab. Martyny Deszczyńskiej Rozprowadzanie i sprzedaż druków przez księży misjonarzy warszawskich w latach 1809-1812. Poświęcony jest on omówieniu wyników badań prowadzonych przez Autorkę nad archiwum warszawskiego Zgromadzenia Misjonarzy przy Kościele św. Krzyża. Poznajemy w nim biblioteczno-edytorską i handlową aktywność misjonarzy od strony praktycznej, ważną ale dotychczas mało znaną sferę ich działalności.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Wystawy pocztówek ze zbiorów Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie autorstwa Katarzyny Męzik. Autorka omawia ideę gromadzenia pocztówek, ich tematykę obejmującą różne dyscypliny sportowe, obiekty i sylwetki sportowców, a także pocztówki o tematyce podróżniczo-turystycznej. W oparciu o zgromadzone zbiory od wielu lat organizowane są w bibliotekach wystawy tematyczne. Kolejny tekst Przeszłość i teraźniejszość pomorskich uczelni na wystawie zrealizowanej przez Książnicę Pomorską w Szczecinie autorstwa Sylwii Wesołowskiej prezentuje dorobek publicznych uczelni wyższych Szczecina z okazji jubileuszu 75-lecia ich funkcjonowania. Nawiązuje on do ważnych przemian w szkolnictwie wyższym regionu oraz jego osiągnięć. Trzeci artykuł Promocja regionu w działalności Czytelni Regionalnej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie Grażyny Czaplickiej przedstawia zbiory regionalne placówki i prowadzoną od wielu lat promocję regionu w oparciu o zgromadzone zasoby. W dziale „Wspomnienia” Krystyna Kasprzyk z Krakowa wspomina dra Józefa Zająca zmarłego 28 sierpnia 2022 r. Przedstawia sylwetkę wieloletniego, zasłużonego dyrektora miejskiej biblioteki publicznej, a następnie wojewódzkiej w Krakowie, filologa polonisty, doktora nauk humanistycznych, bibliotekarza, aktywnego działacza SBP, autora wielu publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa. Poznajemy człowieka, którego aktywność przyczyniła się do rozwoju bibliotek publicznych Krakowa, a pasją była prowadzona przez wiele lat praca nad kształceniem bibliotekarzy. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy relację z IV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek Muzealnych Książka czy eksponat? Najcenniejsze zbiory bibliotek muzealnych autorstwa Katarzyny Žák-Caplot z Muzeum Warszawy i Aleksandry Siuciak z Muzeum Zamkowego w Malborku. Autorki omawiają program i przebieg kolejnej konferencji Sekcji Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy ZG SBP, która odbyła się we wrześniu 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Listopadowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Istota kaucji bibliotecznej.

Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.