Litteris et amicitia

Litteris et amicitia. Studia ofiarowane Profesor Annie Kamler w czterdziestopięciolecie pracy naukowe

Tom studiów Litteris et amicitia przygotowany został z okazji jubileuszu pracy naukowej Profesor Anny Kamler . Wszystkie artykuły dotyczą ciekawych i interesujących zagadnień, oparte są na ważnych źródłach i obszernej literaturze przedmiotu, jak również prezentują doskonały warsztat badawczy ich autorów.

Książka stanowi zbiór 15 artyku­łów tematycznie blisko powiązanych z problematyką badawczą uprawianą przez Jubilatkę. Autorzy przedstawiają rezultaty swoich badań z zakresu historii, historii kultury i bibliologii. Na tom złożyły się teksty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Różnorodność tematyczna i metodologiczna podejmowanej przez autorów problematyki stanowi o wartości tomu.

Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – pracowników naukowych, studentów, historyków, bibliologów, bibliotekarzy, słowem badaczy zainteresowanych badaniami w obszarze dziedzictwa kulturowego. Stanowi ważną pozycję na liście tytułów poświęconych omawianym zagadnieniom, a jej lektura znacznie poszerza wiedzę w tym zakresie. Poszczególne artykuły wnoszą wiele nowych ustaleń, stanowiąc niezwykle cenne uzupełnienie badań i inspirację dla wielu badaczy.

Dedykowany Pani Profesor Annie Kamler tom nawiązuje do zacnej i miłej tradycji, obecnej w polskiej historiografii od XIX wieku, przygo­towywania ksiąg pamiątkowych zawierających prace ofiarowane przez uczniów, współpracowników i kolegów.

 

  Zobacz książkę