Bibliotekarz 7-8/2021
Bibliotekarz 7-8/2021
Bibliotekarz 7-8/2021
Cena:35,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Lipcowo-sierpniowy numer „Bibliotekarza” prezentuje teksty nawiązujące do aktualnych bibliotekarskich problemów. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr Zofii Zasackiej z Biblioteki Narodowej Książki i czytelnicy w czasie pandemii. Jego autorka przedstawia wyniki kolejnego badania czytelnictwa książek w Polsce, przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową w 2020 r., a realizowanego cyklicznie przez narodową książnicę od 1992 r. Celem badania jest obserwacja postaw czytelniczych i trendów w czytaniu książek w Polsce. Wyniki badania ukazują źródła czytanych książek i informacji o nich. Na podkreślenie zasługuje omówienie preferencji czytelniczych Polaków w roku 2020, poddane szczegółowej kategoryzacji i analizie. Drugi tekst, Beaty Czekaj-Wiśniewskiej z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Centralna Biblioteka Wojskowa – więcej niż biblioteka. Cz. 1., przedstawia funkcjonowanie książnicy wojskowej. Autorka omawia zadania realizowane przez bibliotekę w zakresie informacji naukowej, współpracy zagranicznej, działalności edukacyjnej i informacyjno-popularyzatorskiej, automatyzacji procesów bibliotecznych, działalności bibliograficznej i wydawniczej. Na podkreślenie zasługuje prowadzona przez CBW działalność filmowa, a także aktywność w zakresie organizacji wystaw i konferencji. Trzeci tekst, dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Bibliotekarz” 1919-1929-1939 inicjuje cykl artykułów poświęconych czasopismu „Bibliotekarz”. Prezentowany w niniejszym numerze pierwszy z nich pt. Od pomysłu do wykonania – geneza, założenia, środowisko autorskie przedstawia początki powstawania polskiego czasopisma bibliotekarskiego. Autor, omawiając genezę i koncepcję powołania czasopisma, dużo miejsca poświęca instytucjom i ludziom zaangażowanym w jego powstanie. Uwagę zwraca charakterystyka środowiska autorskiego „Bibliotekarza”. W ostatnim tekście z działu „Artykuły” Muzea i ich biblioteki – uzupełnienie, współistnienie, rywalizacja? Przypadek Muzeum Pamięci Sybiru dr Sylwia Szarejko prezentuje refleksje nad rolą i znaczeniem biblioteki w strukturze muzeum. Autorka, na przykładzie Muzeum Pamięci Sybiru, analizuje sytuację zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w muzeum, z wykorzystaniem wewnętrznego regulaminu instytucji. Jej zdaniem przyszłość bibliotek w muzeum to tworzenie spójności ze zbiorami muzealnymi.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy tekst autorstwa Elżbiety Knapik Biblioteka Biecz przedstawiający historię i funkcjonowanie bieckiej biblioteki, która we wrześniu br. zostanie uroczyście otwarta po wieloletnim remoncie i modernizacji. Stało się to możliwe dzięki owocnej współpracy dyrekcji biblioteki z władzami samorządowymi. W dziale „Wspomnienia” przypominamy sylwetkę Bożeny Bednarek-Michalskiej, zmarłej 5 maja 2021 r., która całe zawodowe życie związana była z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. Jej aktywność, dorobek zawodowy na rzecz macierzystej placówki i wielu innych polskich bibliotek budziły w środowisku uznanie i podziw. Zapamiętamy Ją jako osobę serdeczną, życzliwą, uśmiechniętą oraz dzielącą się wiedzą i doświadczeniem. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Moniką Machowicz, Bibliotekarzem Roku 2020, przeprowadzoną przez Marzenę Przybysz. Poznajemy osobę, która rozpoczęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle, a od 15 lat realizuje autorskie projekty promujące książkę i bibliotekę w Krośnieńskiej Bibliote­ce Publicznej. Laureatkę wyróżnia: aktywność, zaangażowanie w liczne inicjatywy i projekty biblioteki adresowane do dorosłych i dzieci, współredagowanie serwisu internetowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej oraz profili na Facebooku i Instagramie. Swój wkład zaznacza również w prowadzeniu projektów promujących czytanie i bibliotekę we współpracy z bibliotekami w programie transgranicznym. Na podkreślenie zasługuje bogata i różnorodna działalność Laureatki w roku pandemicznym. W dziale „Przegląd piśmiennictwa” zamieszczamy omówienie autorstwa Hanny Łaskarzewskiej publikacji Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego, wydanej w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP w 2021 r.

Lipcowo-sierpniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Pracownicy zarządzający a biblioteki. W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Stacjonarne wydarzenia biblioteczne w dobie obostrzeń COVID-19. Numer uzupełniają: „O bibliotekach w prasie” przybliżający informacje z bibliotek Lubelszczyzny, „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.